ΠΑΔ

ΠΑΔ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)

Το «Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας» (ΠΑΔ) της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί επί σειρά ετών μια πρωτοπορία στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης.  Αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι ενιαία, ανοιχτή, μη τυποποιημένη διαδικασία, η οποία όμως έχει ανάγκη από προγραμματισμό, σχεδιασμό και προετοιμασία, αρχικά σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον (Εργαστήρια ΠΑΔ), και στη συνέχεια σε πραγματικές συνθήκες (Σχολικές Μονάδες).

Το συγκεκριμένο μοντέλο πρακτικής άσκησης διδασκαλίας (ΠΑΔ) της ΑΣΠΑΙΤΕ αποσκοπεί να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τη δόμηση μαθησιακού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου παράγεται αυθεντική μάθηση. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στοχάζονται κριτικά, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις, πειραματίζονται, υιοθετούν ενεργητικές μεθόδους μάθησης μέσα από τις οποίες μπορούν να διαμορφωθούν σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα. Το «έντυπο δόμησης της διδασκαλίας»  αποτελεί βασικό εργαλείο της διαδικασίας σχεδιασμού της διδασκαλίας, με βάση το οποίο παρουσιάζονται σχέδια διδασκαλίας εννοιών και δεξιοτήτων, όλων των γνωστικών περιοχών της Γενικής και  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Υπεύθυνη ΠΑΔ: Κατερίνα Κασιμάτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Γραφείο ΠΑΔ

τηλ: 210 2896735, 210 2896768 (τηλ+fax)

h

Γενικά

h

Τεχνική τεκμηρίωση