ΠΕΣΥΠ

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

 

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση καθώς και  σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

1. Σκοπός του προγράμματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό σπουδών του Προγράμματος { αριθμ. 9/ 4.11.2015 (Θ. 2.14) Πράξη της ΔΕ}, Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

2. Περιγραφή προγράμματος

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄, Αριθμ. Φύλλου 152)}, η ΑΣΠΑΙΤΕ με απόφαση του Συμβουλίου της οργανώνει και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Τμημάτων της, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών διάρκειας έως δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης εκπαιδευτικών ή μη.

Κατά τον Κανονισμό σπουδών του Προγράμματος { αριθμ. 9/ 4.11.2015 (Θ. 2.14) Πράξη της ΔΕ}:

Ακαδημαϊκό και Διδακτικό Έτος

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

2. Το διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές περιόδους: Το πρώτο (Α΄) εξάμηνο και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου. Για να κατοχυρωθεί το εξάμηνο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον διδασκαλία έντεκα (11) εβδομάδων.

Εγγραφή- Ανανέωση Εγγραφής -Φοίτηση

1. Ως φοιτητές/τριες του Π.Ε.ΣΥ.Π. δύνανται να εγγραφούν όσοι/όσες επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε προκήρυξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

2. Η φοίτηση στο Π.Ε.ΣΥ.Π. είναι υποχρεωτική και πρέπει να είναι σε κάθε μάθημα «επαρκής». Ως επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα μάθημα αν ο/η φοιτητής/τρια παρακολούθησε τουλάχιστον τα 2/3 των ωρών που πραγματοποιήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής. Φοιτητής/τρια με ανεπαρκή φοίτηση σε ένα μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό και θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο ΠΕΣΥΠ για την επαναπαρακολούθηση του μαθήματος με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του ακαδ. έτους εισαγωγής του φοιτητή/τριας. Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα οφείλουν σε τακτά διαστήματα να πληροφορούν τους φοιτητές για τον αριθμό των απουσιών τους και στο τέλος κάθε εξαμήνου να δηλώνουν σε κατάλληλο έντυπο τα ονόματα των φοιτητών που δεν δικαιούνται να προσέλθουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Η γραμματεία πριν από την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων ανακοινώνει στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας τα ονόματα των φοιτητών που αποκλείονται της τελικής γραπτής εξέτασης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Φοιτητής που είχε ανεπαρκή φοίτηση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα υποχρεούται να τα επαναπαρακολουθήσει μέσα στα χρονικά όρια και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την προκήρυξη εισαγωγής του και τον παρόντα κανονισμό. Η Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του ΠΕΣΥΠ δύναται να δικαιολογήσει απουσίες φοιτητή/τριας που τεκμηριωμένα έγιναν για λόγους ανωτέρας βίας.

3. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Β΄ εξάμηνου ακόμα και αν δεν είναι επαρκής και επιτυχής η φοίτηση των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου. Δεν μπορούν όμως να παρουσιάσουν την διπλωματική τους εργασία πριν την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος.

4. Οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο Πρόγραμμα εντός 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοδίκαια διαγράφονται από το Πρόγραμμα. Τα μαθήματα στα οποία έχουν επιτυχώς εξεταστεί κατοχυρώνονται και αναγνωρίζονται, μετά από εξέταση της αντιστοιχίας τους με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών από την επιστημονική επιτροπή του Προγράμματος, σε πιθανή νέα εισαγωγή του ενδιαφερόμενου στο Π.Ε.ΣΥ.Π.

5. Οι φοιτητές του Π.Ε.ΣΥ.Π. προκειμένου να λάβουν το Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό υποχρεούνται να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 300 ώρες Πρακτικής Άσκησης σε εφαρμογή του θεσμού ΣυΕΠ και να έχουν εκπονήσει επιτυχώς διπλωματική εργασία.

6. Δεν προβλέπεται αναγνώριση και αντιστοίχιση μαθημάτων του Π.Ε.ΣΥ.Π. με άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
3. Σύντομη αναφορά μαθημάτων
Σύμφωνα με τον Κανονισμό σπουδών και την αριθμ. 7/ 2.3.2017 (Θ. 3.1) Πράξη της ΔΕ για την έγκριση της τροποποίησης των πιστωτικών μονάδων:
Η φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ είναι ετήσια και η παρακολούθηση των μαθημάτων υποχρεωτική. Η διάρκεια του ΠΕΣΥΠ είναι 875 ώρες συνολικά οι οποίες αναλύονται ως εξής: 325 ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, 300 ώρες πρακτικής άσκησης και 250 ώρες διπλωματικής εργασίας.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘ. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜ. ΦΕ ΠΜ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Y    2 9 6  
ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Y 2 9 6  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Y 2 8 4  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣυΕΠ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ Y 2 9 5  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι Y 2 6 3  
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Y 3 9 6  
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘ. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜ. ΦΕ ΠΜ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ Y 2 6 4  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ Y 2 6 3  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Y 3 7 4  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ,ΑΜΕΑ ΚΛΠ) Y 3 7 3  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Y 2 6 4  
 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (αντιστοιχεί σε  250 ώρες) Y   10 7  
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (τουλάχιστον 300 ώρες) Y   8 5  
Σύνολα   25 100 60  

4. Αποστολή προγράμματος & Ομάδες – στόχοι

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3027/2002), η ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υλοποιεί το «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό» (ΠΕΣΥΠ), το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, καθώς και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.
Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ), σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία καθώς και τον Κανονισμό Σπουδών του (Πράξη 9/4.11.2015 της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ), έχει ως σκοπό να ειδικεύσει πτυχιούχους στο αντικείμενο «Συμβουλευτική – Προσανατολισμός» ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν με επάρκεια ως εξειδικευμένοι λειτουργοί σε διάφορους χώρους και φορείς, τόσο στην Εκπαίδευση και την απασχόληση όσο και αλλού στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

5. Προσόντα ή/και επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι

Στους απόφοιτους του Π.Ε.ΣΥ.Π. οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό χορηγείται: Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.
Μέχρι σήμερα υπάρχει στην χώρα μας έλλειψη θεσμικού πλαισίου σχετικά με την κατοχύρωση του επαγγέλματος του συμβούλου σταδιοδρομίας. (www.eoppep.gr)

6. Πόλεις διεξαγωγής προγράμματος

Σύμφωνα με την Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό για το ακαδ. έτος 2018-2019 {αριθμ. 13/27.4.2018 (Θ.4.4) Πράξη ΔΕ}, προκηρύχθηκαν θέσεις φοίτησης στις ακόλουθες πόλεις: Αθήνα, Άργος, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λιβαδειά, Πάτρα, Σάπες.