ΠΕΣΥΠ

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

 

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση καθώς και  σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

 

 1. Σκοπός του προγράμματος
  Σύμφωνα με τον Κανονισμό σπουδών του Προγράμματος, Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

 

 1. Περιγραφή προγράμματος

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄, Αριθμ. Φύλλου 152)}, η ΑΣΠΑΙΤΕ με απόφαση του Συμβουλίου της οργανώνει και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Τμημάτων της, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών διάρκειας έως δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης εκπαιδευτικών ή μη.

Κατά τον Κανονισμό σπουδών του Προγράμματος:

 

Ακαδημαϊκό και Διδακτικό Έτος

 1. Η χρονική διάρκεια του ΠΕΣΥΠ εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
 2. Κατ’ έτος εκδίδεται απόφαση της ΔΕ, κατόπιν εισήγησης του EY, στην οποίαν προβλέπεται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του προγράμματος. Η απόφαση αυτή αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 3. Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του οποίου ορίζεται στο κατ’ έτος εκδιδόμενο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο). Κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί, δεκαπέντε (15) εβδομάδες, εκ των οποίων οι δεκατρείς (13) είναι εβδομάδες διδασκαλίας θεωρητικών – εργαστηριακών μαθημάτων και δυο (2) εβδομάδες εξετάσεων (εξεταστική περίοδος). Ο ακριβής χρόνος έναρξης των μαθημάτων καθορίζεται κατ’ έτος στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
 4. Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου προβλέπεται μια επιπλέον εβδομάδα εξεταστικής περιόδου, κατά την οποίαν πραγματοποιούνται επαναληπτικές εξετάσεις για όσους σπουδαστές συμμετείχαν στις εξετάσεις και απέτυχαν ή δεν συμμετείχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Α’ ή / και Β’ εξαμήνου, έχουν όμως επαρκή φοίτηση στα αντίστοιχα μαθήματα.

 

Εγγραφή- Ανανέωση Εγγραφής -Φοίτηση

 1. Ως φοιτητές/τριες του Π.Ε.ΣΥ.Π. δύνανται να εγγραφούν όσοι/όσες επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε προκήρυξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική.
 2. Η φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ είναι υποχρεωτική και πρέπει να είναι σε κάθε μάθημα «επαρκής». Ως επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα μάθημα, αν ο σπουδαστής παρακολούθησε τουλάχιστον το ακέραιο μέρος των ¾ των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής.
 3. Σπουδαστής με ανεπαρκή φοίτηση σε ένα μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος.
 4. Οι απουσίες των σπουδαστών υπολογίζονται από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
 5. Στην εξαιρετική περίπτωση ασθενείας σπουδαστή, με απόφαση του διδάσκοντα δύναται να θεωρηθούν ως δικαιολογημένες απουσίες έως δύο (2) διδακτικών ωρών επιπλέον των προβλεπόμενων ωρών απουσίας της περίπτωσης (iii) της παρούσας παραγράφου. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του σπουδαστή αιτήματος συνοδευόμενου από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
 6. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του παρουσιολογίου των σπουδαστών και οφείλει να ενημερώνει τους σπουδαστές ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τον αριθμό των απουσιών τους.
 7. Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες οφείλουν να δηλώνουν στη γραμματεία ΠΕΣΥΠ κάθε πόλης και σε κατάλληλο προς τούτο έντυπο, τα ονόματα των σπουδαστών που δεν δικαιούνται να προσέλθουν στις τελικές γραπτές εξετάσεις λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, αναφέροντας τις ημέρες και ώρες των απουσιών τους.
 8. Η γραμματεία ΠΕΣΥΠ κάθε πόλης οφείλει να ανακοινώνει στον σπουδαστή πριν από την ημερομηνία έναρξης των τελικών γραπτών εξετάσεων κάθε εξαμήνου, αν αποκλείεται από την εξέταση μαθήματος λόγω ανεπαρκούς φοίτησης.
 9. Σπουδαστής που παρακολούθησε ανεπαρκώς ένα ή περισσότερα μαθήματα υποχρεούται να το/τα παρακολουθήσει εκ νέου το αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου έτους και να ολοκληρώσει τη φοίτησή του εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.
 10. Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο ΠΕΣΥΠ εντός τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων, από την αρχική εγγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδικαίως από το πρόγραμμα. Η σχετική διαπιστωτική πράξη διαγραφής εκδίδεται από τη ΔΕ μετά από εισήγηση του ΕΥ και γνωστοποιείται στον σπουδαστή.
 11. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής διαγραφεί από το πρόγραμμα, δεν δικαιούται την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων διδάκτρων.
 12. Στην περίπτωση που σπουδαστής διαγραφεί από το πρόγραμμα και στη συνέχεια μέσω της διαδικασίας επιλογής εισαχθεί εκ νέου στο πρόγραμμα, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την κατοχύρωση α) μαθημάτων στα οποία έχει ήδη εξεταστεί επιτυχώς και β) υποχρεώσεων τις οποίες έχει ήδη επιτυχώς ολοκληρώσει. Η κατοχύρωση των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της ΔΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΥ του προγράμματος μετά από αίτηση του σπουδαστή. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η εκ νέου καταβολή των προβλεπόμενων διδάκτρων.
 13. Δεν προβλέπεται αναγνώριση και αντιστοίχιση μαθημάτων του ΠΕΣΥΠ με άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Η διάρκεια του προγράμματος ΠΕΣΥΠ είναι ετήσια και περιλαμβάνει 325 ώρες διδασκαλίας και εργαστηριακών μαθημάτων και 300 ώρες πρακτικής άσκησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘ. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜ. ΦΕ ΠΜ
1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Y 2 9 6
2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Y 2 9 6
3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Y 2 8 4
4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣυΕΠ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ Y 2 9 5
5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι Y 2 6 3
6 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Y 3 9 6
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘ. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜ. ΦΕ ΠΜ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ Y 2 8 6
2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ Y 2 8 3
3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Y 3 9 6
4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ,ΑΜΕΑ ΚΛΠ) Y 3 9 4
5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Y 2 8 6
6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (τουλάχιστον 300 ώρες) Y   8 5
  Σύνολα   25 100 60

 

 1. Αποστολή προγράμματος & Ομάδες – στόχοι

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3027/2002), η ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υλοποιεί το «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό» (ΠΕΣΥΠ), το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, καθώς και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.
Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ), σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία καθώς και τον Κανονισμό Σπουδών του, έχει ως σκοπό να ειδικεύσει πτυχιούχους στο αντικείμενο «Συμβουλευτική – Προσανατολισμός» ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν με επάρκεια ως εξειδικευμένοι λειτουργοί σε διάφορους χώρους και φορείς, τόσο στην Εκπαίδευση και την απασχόληση όσο και αλλού στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

 

 1. Προσόντα ή/και επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι

Στους απόφοιτους του ΠΕΣΥΠ. οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό χορηγείται: Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.
Μέχρι σήμερα υπάρχει στην χώρα μας έλλειψη θεσμικού πλαισίου σχετικά με την κατοχύρωση του επαγγέλματος του συμβούλου σταδιοδρομίας. (www.eoppep.gr)

 

 1. Πόλεις διεξαγωγής προγράμματος

Με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια, εκδίδεται κατ’ έτος πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ, στην οποία ορίζονται οι πόλεις λειτουργίας του προγράμματος.